divendres, 7 d’octubre de 2016

promo i opo

PROMOCIÓ INTERNA I OFERTA PÚBLICA 2016

Que la pressa no és bona consellera això ho sabem i que totes i tots estem patint la falta de previsió o descoordinació del departament de Personal i RRHH també, doncs s'ha donat prioritat a la publicació d'unes bases que s'han estat negociant en ple període de vacances de les delegades sindicals de totes les seccions i la coordinació i la negociació ha estat més complicada del normal. També s'ha d'afegir la falta d'entrenament doncs feia ben bé 7 anys que no es convocava cap promoció interna ni cap Oferta Pública.

Hi ha hagut un canvi de direcció cert, i aquest fet també cal afegir-lo al haver aconseguit aquesta fita. Doncs bé sabem que a l'anterior Direcció, el que menys l'interessava era augmentar o mantenir plantilla, ben al contrari, semblava que la seva intenció era reduir-la al màxim fins a fer-la desaparèixer.

Però és clar, aquestes ganes de demostrar que els temps han canviat i que la línia a seguir és diferent a la del govern municipal anterior, que s'aposta per una bona entesa que hi ha voluntat d'arribar a acords i de treure mals hàbits i maneres de fer obsoletes amb gust ranci i retrògrad, aquestes ganes de canvi, no les comparteix bona part de l'equip directiu.
I aquí és on s'ha vist amb les Promocions i les OPO's.

El proper dia 14 s'ha convocat Comissió de Seguiment on s'exposaran bona part de les queixes rebudes, referent al procés de Promoció i on acabarem de definir les bases de la promoció d'Encarregat/da i les de OPO.

Pel que fa les Promocions internes,

ens estem trobant que companys/es del departament de personal estan informant de manera contradictòria, del que hi diu a les bases.
El temari a estudiar, encara no està a l'abast de les treballadores que es volen presentar.
Des de RRHH se'ns ha comentat que segurament la setmana vinent es penjarà documentació i bibliografia del temari a estudiar. 
Han hagut problemes amb l'accés de intranet, doncs des de l'Ajuntament s'ha canviat el format i no s'ha informat correctament.
També ens han comentat que si l'accés a intranet falla és possible que al nostre navegador estigui bloquejada l'opció de "Desbloquear ventanas emergentes"

Ja sigui per falta de coordinació o falta de ganes (o per falta de personal) la plantilla estem rebent una sèrie de imputs negatius i ens estem desencantant de tal manera, fins al punt de pensar que això sembla més una ginkana que un procés de concurs.
No estaria de més, que des de l'empresa es fes un comunicat o circular on s'expliqués la solució a tots aquests dubtes, i així evitar un possible colapse de les línies telefòniques del Departament de personal, per l'alt nombre de trucades rebudes.

Des del Comitè s'ha demanat un augment del termini de inscripció i de presentació de la documentació.
Esperarem la resposta a la propera reunió. 


Pel que fa a la OPO,

el Comitè ( i ens referim a totes les seccions sindicals que el componen) es nega acceptar que el fet de tenir el permís de conduir, sigui condició indispensable per poder presentar-se a l'OPO.
I exigim que es consideri com a mèrit i no com a requisit.
Encara estem pendents d'arribar a un acord, doncs són varis els arguments que els hem donat, per a que així ho facin, com:
Impedeix l'accés a col·lectius desfavorits
Es valora més el fet de conduir que el fet de tenir coneixements en jardineria
Entra en contradicció amb el nou lloc de treball (Jardiner/a conductor/a) que s'ha creat darrerament.

Fins i tot hem comentat que aquestes OPO's podrien ser impugnades, si mantenien aquest requisit.

L'empresa per la seva part argumenta, que es limita a plasmar el que està recollit en un acord al que es va arribar en l'època del govern anterior.
Un acord signat sota pressió i a mode de xantatge, per poder cobrar uns diners que ens corresponien i que l'antiga direcció i gerència, es resistien a donar.

El Comitè també es nega acceptar que es posi una xifra de tall, impedint així, a les persones que pugin continuar el procés de selecció, una vegada s'hagi aprovat la prova teòrica.
El tall que vol imposar l'empresa és de 450 persones. Només aquestes podrien passar a realitzar les següents proves: Psicotècnica i pràctica.
Des del Comitè es demana que puguin accedir a la resta de proves del procés, totes aquelles persones que hagin aprovat la prova teòrica, obtenint la puntuació necessària, que s'indica a les bases.
Esperarem, també, resposta a la propera reunió.
 
D'altra banda el Comitè ha estat parlant amb persones de Parcs i Jardins, de l'Àrea d'Ecologia Urbana i fins i tot de l'Ajuntament ( Casa Gran) per tal d'arribar a un acord favorable a totes les parts.
Doncs no oblidem que al cap i a la fi, qui pateix les conseqüències d'un servei municipal amb deficiències són les zones verdes de la ciutat i les veïnes de Barcelona.

Continuem  amb la lluita.

divendres, 30 de setembre de 2016

Promociones InternasPromociones internas

Hoy, 30 de septiembre, serán publicadas en la Gaceta Municipal las bases para la promoción interna de Parcs i Jardins. De entrada se publican las de 38 plazas de jardinera, 27 plazas de chófer y 2 de mecánico. Como veis hay muchas plazas, osea que estas promociones internas tratan realmente de cubrir las vacantes necesarias para evitar que los puestos de trabajo se cubran a dedo, cosa que ha venido ocurriendo desde siempre. A parte de éstas que se publican hoy, en la próxima Gaceta serán publicadas las plazas de encargadas, que son en total 22. Entendemos que los números son suficientes para cubrir las necesidades actuales del Instituto.


Desde la publicación tendremos 15 días naturales para presentar las solicitudes. Los requisitos para cada una de ellas serán:


Requisitos para las 38 plazas de Jardinera

-Ser trabajador@ del Instituto en las categorías comprendidas en el nivel salarial 3 (Aux. Jardinería y otros) y Oficial 2ª Maquinista (categoría a extinguir).

-Poseer el título de Graduado Escolar (EGB), el de  ESO obligatoria o superior.

-Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las funciones de la categoría a la que se opta.


Requisitos para las 27 plazas de Chófer

-Ser trabajador@ del Instituto con una antigüedad mínima de dos años en el grupo profesional C2. (C2 comprende desde Aux. Jardinería de 1º y 2º año hasta Oficial Jardinería).

-Poseer el título de Graduado Escolar (EGB), el de  ESO obligatoria o superior.

-Tener el carnet de conducir de clase C o C1 vigente y el Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

- Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las funciones de la categoría a la que se opta.


Requisitos para las 2 plazas de Mecánica.

-Ser trabajador@ del Instituto con una antigüedad mínima de dos años en el grupo profesional C2. (C2 comprende desde Aux. Jardinería de 1º y 2º año hasta Oficial Jardinería).

-Poseer el título de Graduado Escolar (EGB), el de  ESO obligatoria o superior.

-Tener el carnet de conducir de clase B vigente.

- Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las funciones de la categoría a la que se opta.


Requisitos para las 22 plazas de Encargad@.

-Ser trabajador@ del Instituto con la categoría de Auxiliar Jardinería, Oficial 2ª maquinista (a extinguir) o haberla tenido) o tener la categoría de jardinera con una antigüedad mínima de dos años en esta categoría.

- Poseer el título de bachillerato, Técnica de ciclos formativos de grado medio, Técnica de FP de primer grado, otro equivalente o superior en las titulaciones de la familia profesional agraria (Técnica en jardinería, Técnica en jardinería y floristería, Técnica superior en gestión y organización en recursos naturales y paisajiísticos o equivalentes) o en sustitución de lo anterior una antigüedad  de 10 años de servicios activos en una categoría del grupo C2.

- Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las funciones de la categoría a la que se opta.Las solicitudes se presentarán en las OAC (Oficina d’ Atenció Ciutadana) o en el registro de las oficinas de Parcs i Jardins de Diagonal, 240.

dilluns, 19 de setembre de 2016

Nueva OPO a Parcs i Jardins

OPO en Parcs i Jardins por la tasa de reposición del año 2015

Estos últimos meses hemos estado negociando con la dirección de la empresa las condiciones en que se crearán 24 nuevos puestos de trabajo en Parcs i Jardins I.M.
El número 24 viene condicionado por las bajas definitivas habidas en el año anterior (2015) y por las restricciones en cuestión de contratación en las administraciones públicas a nivel español que marcan los presupuestos generales del estado. Solamente se permite la contratación indefinida del 100% de las bajas definitivas en empresas públicas de servicios esenciales y que en los últimos ejercicios no hayan sufrido pérdidas (a nivel contable).
Es por ello que se están creando las bases que regularán esta convocatoria. Anteriormente estas bases no habían sido negociadas con el Comité, pero en este caso se está intentando llegar a un acuerdo que esperamos se cierre en los próximos días, pues han de ser publicadas antes del fin del año en curso.

24 plazas no son muchas. De hecho es un número de plazas tan pequeño que apenas permitirá la entrada de algunas personas de la calle. Interinos y relevistas tienen una gran ventaja sobre las personas ajenas a Parcs i Jardins porque se premiará (como es habitual y deseable) la experiencia en trabajos de jardinería a razón de 0,2 puntos por mes trabajado dentro del Instituto y 0,1 por mes trabajado en otras empresas de jardinería, con un máximo de 10 puntos.

En esta ocasión la empresa sostiene que los requisitos deberán ser básicamente:
1.- Ser español o de un estado miembro de la Unión Europea o hijo o cónyuge de ciudadano español o de la Unión Europea.
2.- Tener 16 años o menos de la edad de jubilación forzosa.
3.- Estar en posesión del título de ESO o superior.
4.- Nivel B de catalán o superar una prueba de catalán dentro de la fase de oposición.
5.- Tener carnet de conducir de clase B. El Comité está en total desacuerdo. El Comité sostiene que el requisito del carnet de conducir de clase B no es necesario, dado que no entra dentro de las funciones de Auxiliar de Jardinería la conducción de este tipo de vehículos.
6.- No estar inhabilitado/a para la función pública.

Las pruebas serán, de manera orientativa, las siguientes:

1.- Prueba de conocimientos. Máximo de 10 puntos. Las personas con menos de 5 puntos serán eliminadas del proceso.
2.- Prueba de catalán. Quedarán exentas aquellas personas que presenten título de catalán B2 o superior, o hayan superado pruebas del mismo nivel o superior en otro proceso selectivo con la administración. No puntúa.
3.- Prueba de castellano. Para aquellas personas sin la nacionalidad española. No puntúa.
4.-Prueba práctica. Máximo de 16 puntos. Las personas que no puntúen 8 puntos serán eliminadas del proceso.
5.- Prueba psicotécnica. Máximo 5 puntos.
6.- Pruebas médicas. Se comprobará que la persona no sufre ninguna enfermedad ni tiene ningún impedimento físico que imposibilite el normal ejercicio de las funciones.

Posteriormente se hará la valoración de los méritos con un máximo de 16 puntos. De los cuales hasta 10 puntos serán por experiencia profesional, por realización de prácticas en el Instituto 0,15 puntos por mes y un máximo de 2 puntos. Por grado medio de jardinería 1,5 puntos y por el superior 0,5 puntos . Por cursos sobre prácticas de jardinería 0,05 puntos por cada 50 horas. Por diploma superior al solicitado 0,5 puntos . Por permiso de conducir C 0,5 puntos.
La valoración de los méritos es un punto que actualmente aún no se ha cerrado y pueden haber diversos cambios.

El temario aunque no está cerrado todavía será similar a ocasiones anteriores.
La CGT está preparando un curso sobre el temario propuesto, pero depende del altruismo de las compañeras que se ofrezcan para dar las clases, cuando tengamos más información os lo haremos saber.
Asimismo cuando hayamos cerrado las bases definitivas y éstas estén listas para su publicación volveremos a publicar la nueva y definitiva información.

dimecres, 31 d’agost de 2016

ANTONIO CANO HA FALLECIDO

ANTONIO CANO IZAGUIRRE 
HA FALLECIDO

Sentimos profundamente comunicaros que Antonio Cano Izaguirre falleció el martes 30 de agosto después de su última lucha, contra el cáncer. 
Los que querais darle el último adios podreis hacerlo en Sancho de Ávila desde las 10 de la mañana del jueves 1 de setiembre. La familia ha dejado para las 16:00 horas del mismo jueves un acto de despedida colectiva para que los compañeros de Parcs i Jardins puedan acudir después del trabajo.
Antonio no nos ha dejado ni nos dejará. Nos acompañará siempre e inspirará nuestras vidas. 

(a petición de Antonio se ruega a la Dirección de Parcs i Jardins que se abstenga de asistir)